Nova App! Acompanyament energètic online

Descobreix com pots estalviar en la teva factura energètica!

Ara tenim una nova eina online gratuïta per a l’acompanyament energètic i la descoberta dels principals factors que influeixen en la teva factura energètica. És una aplicació web senzilla però pràctica que et facilita i et guia per a la introducció de les dades bàsiques i et proporciona consells d’estalvi. L’eina d’acompanyament energètic determina el potencial d’estalvi de la teva factura energètica. I obtens un informe molt pràctic!

Per poder utilitzar l’aplicació és necessari donar-se d’alta amb un correu electrònic i una contrasenya amb la única finalitat de que l’Associació Banc d’energia pugui saber el nombre d’usuaris que utilitza l’aplicació i proporcionar l’ajuda necessària per tal d’obtenir un informe energètic útil i ajustat cada cas particular. Si no s’especifica expressament, el correu electrònic de l’usuari no s’utilitzarà per enviar cap altre tipus de comunicació. Així mateix, en cap cas es faran constar dades personals per a la realització de l’estudi dins de l’aplicació.

Per aconseguir determinar el potencial d’estalvi cal introduir dades essencials com les següents:

 • Municipi:  fonamental per conèixer l’evolució anual de temperatures exteriors.
 • Habitatge: característiques principals de la llar com ara tipus d’habitatge, superfície, estat de l’aïllament de les obertures, persones que hi viuen, dies de vacances fora de casa, subministraments bàsics d’energia que es disposa i regulació tèrmica a l’hivern (si es disposa de calefacció) i a l’estiu (si es disposa d’aire acondicionat).
 • Sistemes elèctrics:  relació d’aparells i sistemes elèctrics que s’utilitzen a la llar, així com les seves característiques principals.
 • Factures: a partir d’una factura de cadascun dels subministraments d’energia que es disposi, és important introduir els paràmetres principals i la distribució de consum anual a través de les gràfiques de consum i de manera senzilla.

El resultat del potencial d’estalvi es resumeix de forma global per al conjunt de subministraments d’energia i de forma detallada per a cadascun d’ells. Es calcula l’estalvi potencial en percentatge i en euros anuals d’estalvi.

Alerta! És una eina de càlcul aproximat. És possible que no pugui reproduir tots els casos particulars, però sí una gran majoria sempre que s’introdueixin correctament les dades.

El resum de resultats inclou les dades principals a partir de les quals es determina. S’utilitza el cas real, un cas de consum estàndar de referència i dos tipus de consums eficients: un definit a partir de bons hàbits de consum i

millores de baix cost, i un altre tenint en compte a més a més, mesures d’inversió (substitució d’aparells per d’altres de més eficients).

En el cas del detall de resultats per a cada subministrament d’energia, s’inclouen els consells d’estalvi aplicables tant d’optimització de contracte com de bon ús ordenats per ordre d’importància en l’assoliment de l’estalvi potencial.

Pots veure una demostració dels aplicatius que t’ofereix el banc d’energia (Acompanyament, Monitorització i Seguiment) entrant amb l’usuari demo  (amb paraula de pas demo@be).

Visualitza també l’exemple d’informe d’acompanyament energètic.

Aprèn a utilitzar l’aplicació d’acompanyament energètic

0. Inici: ubicació de l’habitatge

Per iniciar el procés d’acompanyament energètic, cal identificar primerament el municipi on s’ubica l’habitatge. Això permet caracteritzar les variables associades a la zona climàtica, necessàries per ajustar els càlculs. Clicant sobre el text Mostra zona climàtica proposada…   es despleguen les gràfiques de caracterització climàtica: una amb els valors promig mensuals (període 2010-2015) de les temperatures mitjanes diàries mínima, mitjana i màxima;  i una altra amb una aproximació de la intensitat d’ús dels sistemes de calefacció i climatització (si se’n disposa) que serveix per comparar la rigorositat tèrmica entre zones climàtiques i determinar els mesos on pràcticament no cal ni calefacció ni climatització.

1. Caracterització de l’habitatge i la llar

La despesa energètica depèn fortament de les condicions de l’habitatge i de com hi interactuem al llarg de l’any.

Primerament cal determinar si vivim en un pis d’un edifici plurifamiliar, o en una casa unifamiliar ubicada al costat d’altres, o bé en una casa a quatre vents (sense pràcticament contacte amb altres edificis del voltant i, per tant, més exposada a les condicions climàtiques externes).

És important també caracteritzar breument quina superfície útil interior té l’habitatge, i quines condicions d’aïllament tèrmic estan les obertures (portes i finestres). A tal efecte s’entén que estan ben aïllades si tanquen bé, disposen de doble vidre i el marc i la possible caixa de persiana estan aïllats.  Així mateix, s’entén que estan mal aïllades si són de vidre simple i/o no són estanques (passa l’aire per esquerdes o escletxes). Per a qualsevol situació intermitja, es recomana mantenir la posició central del control.

També cal caracteritzar el nombre de persones que viuen a l’habitatge . A més a més, com que l’anàlisi que es realitza és de caràcter anual, és important definir el nombre de dies de l’any que l’habitatge es queda buit per vacances (de 0 a 35 dies).  Per a realitzar els càlculs es fa el supòsit simplificador de repartir els dies de vacances fora de casa de manera que una quarta part dels dies es col·loquen al mes de març (habitualment vacances de Setmana Santa) i tres quartes parts dels dies de vacances es consideren al mes d’agost (vacances d’Estiu).

Resulta molt necessari identificar quin tipus de subministrament d’energia tenim a l’habitatge per a cuina, calefacció i aigua calenta. El tipus pot ser electricitat, gas o una altra font d’energia (butà, gasoil, biomassa, …).  L’acompanyament energètic se centra en les factures d’electricitat i gas, sempre que se’n disposi.

Alhora, és interessant definir si es disposa d’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta (s’entén que majoritàriament està associada a sistemes amb acumulador elèctric) o si l’escalfador d’aigua és de flama permanent (sempre té la flama pilot encesa) o no.

Finalment, en l’àmbit de caracterització de l’habitatge i la llar, és fonamental conèixer com es fa la regulació de la temperatura de confort tant a l’hivern (calefacció, termòstat de l’esquerra) com a l’estiu (aire acondicionat, termòstat de la dreta).

Si es disposa de calefacció elèctrica o de gas, s’habilita automàticament el termòstat de temperatura de confort a l’hivern (esquerra), que cal ajustar amb els botons corresponents. La zona de termòstat disposa de la possibilitat de definir el percentatge de superfície de l’habitatge que calefactem. Per defecte se suposa que hi ha calefacció a tot l’habitatge, però si no és el cas (perquè tenim una part de l’habitatge tancat, sense ús, o perquè tenim elements de calefacció portàtils), es pot modificar amb el control que hi ha sota la imatge del radiador.

Si a l’estiu s’utilitzen elements de climatització tipus aire acondicionat, per habilitar el termòstat cal definir quin percentatge de l’habitatge disposa de climatització (és habitual que s’utilitzi en llocs puntuals de l’habitatge però no a totes les estances). Posteriorment, es defineix la temperatura de confort que s’acostuma a fixar.

Un cop introduïdes totes les dades de l’habitatge, es pot passar a la següent secció prement el botó Següent.

2. Sistemes elèctrics existents a la llar

El consum elèctric dels diferents electrodomèstics i sistemes elèctrics es pot aproximar raonablement bé i només requereix d’una identificació bàsica d’aquells electrodomèstics que s’utilitzen (encara que sigui puntualment) i, en alguns casos, de si són més aviat nous (eficients) o antics (de més de 10-15 anys).

Primerament es fa una caracterització del tipus de tecnologia d’il·luminació present a la llar, identificant el percentatge de llums LED. Si tota la il·luminació de l’habitatge és normal (incandescents o halògenes), aleshores el percentatge és 0 i el control ha de situar-se a l’esquerra. Si ja s’ha fet el canvi a il·luminació LED de totes les llums, aleshores el percentatge és 100% de llums LED i el control ha de situar-se a la dreta. En un cas intermig, cal valorar quin percentatge de llums LED es disposa. En el cas de tenir il·luminació de baix consum o amb fluorescents convencionals, es pot suposar que equivalen a un 40% d’il·luminació LED.

En el cas de televisors i ordinadors, es fa el supòsit d’equiparar televisors i ordinadors eficients (TV LED i portàtils o ordinadors de baix consum) front a televisors i ordinadors antics (ordinadors PC tipus torre).  En aquest cas, s’han d’identificar per una banda el nombre de televisors i ordinadors eficients, i per l’altra el nombre de televisors i ordinadors antics.

En el cas de la rentadora de roba, cal definir si sempre es renta amb aigua calenta (control situat a l’esquerra) o sempre es renta amb aigua freda (control situat a la dreta) o una situació intermitja (més sovint amb aigua calenta que freda o al revés).

Finalment, tot i que per a una primera aproximació no caldria, el sistema permet ajustar els càlculs identificant la intensitat d’ús que es fa d’alguns electrodomèstics: forn, microones, rentaplats, assecadora de roba, planxa, aspiradora, assecador de cabell, calefactor elèctric de bany. Per fer-ho cal clicar sobre el símbol >>  que apareix al lateral del sistema. Inicialment es mostra el valor per defecte que es considera per als càlculs. Si es canvia aquest valor, el sistema ho recordarà i es mostrarà sempre.

Un cop introduïdes totes les dades dels sistemes elèctrics, es poden gravar les dades i passar a la següent secció prement el botó Següent.

3. Factures:  consum anual d’electricitat (i gas) 

Per a l’acompanyament energètic és fonamental analitzar les factures dels subministraments d’energia (electricitat i gas, si se’n disposa).

És molt important esmentar que, en fer-se una anàlisi anual, és imprescindible introduir el consum de tot un any per tal que els resultats que s’obtinguin siguin coherents. 

Habitualment, totes les dades es poden obtenir d’una sola factura. Per tant, és important tenir a mà una de les darreres factures d’electricitat (i gas, si correspon). El període de facturació corresponent a la factura que es prengui hauria de ser aproximadament de 30-31 o 60-62 dies. En cas contrari, caldrà trobar els valors proporcionals del Resum de la factura i del Detall de consum.

Les dades de les factures que el sistema demana són les mínimes imprescindibles. L’aplicatiu reprodueix els apartats habituals de les factures d’electricitat i gas, indicant les dades que es troben a cada apartat. Per facilitar la localització en una factura real, es pot clicar a l’apartat on pots trobar les dades de la teva factura tot i que no totes les companyies mostren les dades d’igual manera. Així mateix, en cas de necessitar més ajuda, ho podem fer des del banc d’energia, només cal que facis una fotografia o escanegis la teva factura, seleccionis l’arxiu a Tria un fitxer i cliquis Envia.

ALERTA!  Si el contracte d’electricitat té el bo social aplicat (tarifa TUR), aleshores cal posar els imports per potència contractada i per energia consumida sense el descompte.

El sistema per introduir els consums anuals és molt senzill. Cal fixar-se en la gràfica d’històric de consums que apareix a la factura i:

 • amb un regle, mesurar l’alçada de l’última barra de consum (en mil·límetres) -corresponent al consum facturat en la factura- i col·locar el valor a la casella Alçada gràfica equivalent del requadre Detall de consum;
 • seguidament, anar mesurant les diferents barres de consum dels 12 últims mesos (cada mes o cada dos mesos, segons sigui a la factura) i anar col·locant l’alçada de les barres al camp corresponent, de manera que es calcularà automàticament el consum aproximat de cada període;

La suma dels valors d’energia consumida (kWh) correspondria al consum anual. És important aquest consum anual sigui coherent.

En el cas que es conegui el consum real de les factures del període anual, es pot col·locar directament el valor de consum a la casella d’alçada sempre i quan també es defineixi una alçada gràfica equivalent de valor igual al consum total facturat, com es pot observar en el cas d’exemple de la factura del gas.

Un cop introduïdes totes les dades dels sistemes elèctrics, es poden gravar les dades i passar a la següent, que realitza els càlculs per a obtenir els Resultats de l’acompanyament energètic.

4. Resultat: potencial d’estalvi i consells

Els resultats de l’acompanyament energètic es proporcionen en tres subpestanyes:  Resum globalElectricitat i Gas (si correspon).

Al Resum global es proporciona el potencial d’estalvi global (electricitat + gas si n’hi ha). Concretament s’indica, en termes d’energia i de cost anual aproximat:

 • Consum REAL:  suma dels consum energètic anual real (obtingut de la factures) tant d’electricitat com de gas, si és el cas.
 • Consum ESTÀNDAR estimat:  consum energètic anual corresponent a una llar estàndar de característiques semblants. També s’
 • Consum EFICIENT  sense inversió:  consum energètic anual corresponent a una llar de característiques semblants que aplica mesures de gestió energètica (hàbits) i millores de baix cost per reduir el consum d’energia.
 • Consum EFICIENT amb inversió: consum energètic anual corresponent a una llar eficient en el cas de realitzar millores d’inversió per a la substitució d’aparells antics, si és el cas.

En l’apartat de Resum global també s’inclou la possibilitat de generar l’informe en PDF descarregable i pot aparèixer també segons el cas, un requadre convidant a col·laborar amb el banc d’energia compartint de forma solidària una part de l’estalvi potencial assolible, adherint-se a l’#EstalviarPerCompartir.

El detall dels resultats pels casos d’Electricitat i Gas es mostren en les subpestanyes corresponents i detallen no només el potencial d’estalvi sinó també les accions i les recomanacions aplicables per reduir el cost econòmic dels subministraments d’energia.

En el cas de l’Electricitat, es fa una anàlisi tant del terme d’energia (consum, part variable de la factura), com del terme de potència (cost fix de la factura) en la qual es fa una proposta de potència contractable en base a la informació proporcionada. A més a més, si es donen les condicions, en aquest apartat es pot modificar l’aplicació de les diferents modalitats de bo social per tenir-les en compte a l’hora de calcular el potencial d’estalvi (descompte aplicable tant al terme d’energia com al terme de potència de la factura).

La nomenclatura *1 indica el cas EFICIENT sense inversió (mesures de gestió i millores de baix cost: G+BC),  i  *2  indica el cas EFICIENT amb inversió (I+G+BC).

El llistat d’accions i consells d’estalvi es divideixen en tres seccions:

 • consells d’optimització del Contracte, on s’indiquen aquelles accions que es poden realitzar i es ratllen aquelles accions que no es poden aplicar ja sigui perquè ja estan contemplades en el contracte actual o no és possible accedir-hi per algun altre motiu;
 • consells d’optimització de Consums (Gestió + Millores de Baix Cost), llistat de forma prioritzada d’acord amb la major contribució a l’estalvi (s’indica una aproximació al % d’estalvi estimat assolible);
 • consells d’inversió, en cas d’existir, igualment llistats de forma prioritzada.

Explicat sembla molt llarg i complicat, però només cal tenir clars un parell de conceptes i tot resulta molt fàcil i senzill d’utilitzar 🙂