Llei de mesures urgents per l’emergència en habitatge i pobresa energètica

El dia 5 d’agost es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

El preàmbul de la llei estableix la problemàtica de Catalunya que, amb 200.000 llars que tenen tots els membres a l’atur i 95.000 de les quals no perceben cap ingrés, viu una situació d’emergència social que és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, fonamentalment per sobreendeutament hipotecari i l’elevada quantitat d’execucions hipotecàries que se’n deriven. Però també ho és el creixement alarmant de la pobresa energètica, entesa com la dificultat per afrontar el pagament de les factures dels subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua.

Segons la llei, aquesta situació contradiu nombrosos compromisos internacionals assumits per l’Estat espanyol i per la Generalitat de Catalunya i, per tant, mitjançant les competències exclusives en matèria de consum, es procedeix a legislar per garantir els drets relatius a habitatge i subministraments bàsics.

La nota curiosa l’aporta la inclusió del concepte d’oligopoli elèctric al text de preàmbul de la nova llei.

Però què diu aquesta llei?  Hem intentat fer un esquema (una mica més) entenedor de cadascuna de les parts principals que conté.  El protocol d’aplicació de la Llei és també un document de consulta important, així com la Guia de dret per a persones i famílies que tenen problemes econòmics per mantenir els subministraments bàsics.

No pots pagar l'habitatge habitual?

Protecció contra desnonaments

Què és un lloguer social?

Pobresa Energètica

La llei, provinent d’una Iniciativa Legislativa Popular, és molt necessària, però també ho és que entre tots siguem conscients de la problemàtica que tenim al nostre entorn (més proper del que sembla) i puguem fer #estalviarpercompartir per equilibrar la balança social i ambiental.

Participar amb el banc d’energia és una bona forma complementària de contribuir a millorar la vida de les persones a través de la reinversió de l’estalvi en energia que fem en aquells que estan en risc de pobresa energètica.

 

NOTA del 8 d’octubre de 2105: A petició del govern espanyol, el Tribunal Constitucional (TC) ha suspès diversos articles del codi de consum català en els quals es recolzava la llei de mesures urgents per l’emergència en habitatge i pobresa energètica.