Política de Privacitat i Protecció de Dades

Identificació del Responsable del tractament

Associació Banc d’Energia, com a responsable d’aquesta pàgina web i de conformitat amb el que disposa el nou Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

Identitat: Associació Banc d’Energia
Adreça postal: Carrer Milà i Fontanals, 82 1º 1ª de Barcelona 08012 (Barcelona)
Telèfon de contacte: 644 165 886
Correu electrònic: info[@]bancdenergia.org

Finalitat del tractament

La finalitat de la informació personal recollida a través d’aquest lloc web té com a propòsit els següents punts:

 • La correcta gestió i tramitació de qualsevol tipus de sol·licitud d’informació, incloent aquelles destinades a fer-se soci o col·laborador.
 • Portar a terme un assessorament energètic personalitzat.
 • Promoure la participació de tercers com a col·laboradors d’Associació Banc d’Energia per participar de manera solidària contra la pobresa energètica.
 • Gestionar les subscripcions a la “newsletter” propietat de l’Associació Banc d’Energia.
 • L’enviament de comunicacions informatives per qualsevol mitjà (correu electrònic, SMS i/o correu postal) sobre les activitats i accions que realitza Associació Banc d’Energia.
 • Inscripcions a esdeveniments organitzats per Associació Banc d’Energia.
 • Alta en l’aplicació d’estalvi energètic.

Conservació de les dades personals

Les dades personals dels usuaris seran conservades mentrestant siguin necessàries per la prestació dels serveis que ofereix Associació Banc d’Energia. En el moment en que ja no siguin necessaris per la finalitat del tractament per la que es van recollir les dades personals, aquestes seran bloquejades durant el període en que puguin ser necessaries per l’exercici o defensa d’accions administratives o judicials. Una vegada transcorregut aquest termini legal, les dades personals seran eliminades de manera definitiva.

No obstant, quan parlem de les dades personals recollides per l’enviament de comunicacions informatives, o bé, per la gestió de les subscripcions a la “newsletter” d’Associació Banc d’Energia, les dades personals seran conservades fins que l’usuari revoqui el seu consentiment o s’oposi a que les mateixes siguin tractades per aquesta finalitat.

Base jurídica del tractament

La base legítima per portar a terme el tractament de les dades personals de l’usuari serà el consentiment exprés del mateix; així doncs, se l’informa que Associació Banc d’Energia obtindrà el consentiment informant al temps que recull la informació personal dels usuaris. Si la vostra informació personal ha de ser utilitzada o revelada per altres propòsits addicionals que no s’han previst en el moment de la recollida i que tampoc es contemplen en aquesta política, Associació Banc d’Energia sol·licitarà l’autorització oportuna als interessats per la utilització de les dades personals pels nous propòsits, excepte que l’utilització de les mateixes sigui obligada per una llei que així ho expressi.

Associació Banc d’Energia com a responsable de les dades que es recullen, considera que quan l’usuari accepta enviar les seves dades personals a través del formulari que conté aquesta pàgina web o bé, mitjançant correu electrònic, està autoritzant i consentint expressament el tractament i la incorporació de les seves dades a la nostra base de dades i accepta les condicions del tractament a l’objecte dels apartats d’aquesta política de privacitat.

Associació Banc d’Energia es reserva el dret de decidir sobre la incorporació o no de les dades personals en els seus fitxers de dades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe i indirecte, que ens pugui ocasionar a nosaltres o a qualsevol tercer per omplir el formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades, o amb dades de tercers.

També cal tenir en compte que parlarem de la obligació legal com a base legítima del tractament quan s’inicïi una relació entre Associació Banc d’Energia i l’interessat, de manera que la recollida de les seves dades personals venen legitimades per una normativa legal en vigor.

Política de protecció de menors d’edat

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment dels pares o els tutors legals.

Destinataris i transferències internacionals

Les dades que es recullin en aquest lloc web a través del formulari corresponent no es transferiran a cap altra entitat amb excepció de que per la necessitat de desenvolupar el nostre servei sigui necessari l’accés a les seves dades per part de tercers amb els que hi ha una relació de col·laboració amb Associació Banc d’Energia i amb els que prèviament s’haurà firmat un contracte en el que s’expressa que únicament podran accedir i utilitzar les dades personals de les que nosaltres en som els responsables amb les expresses indicacions i amb total confidencialitat, a més a més, d’assumir les mesures de seguretat adequades i que una vegada utilitzades per portar a terme el tractament que se’ls hi ha indicat les eliminin de la seva base de dades.

Associació Banc d’Energia no ven ni lloga les seves dades personals a tercers i en cas de voler cedir les seves dades personals a tercers amb finalitats alienes a les mencionades en aquesta política de privacitat, només es portarà a terme amb el seu consentiment previ.

Tanmateix se l’informa de que Associació Banc d’Energia podrà cedir les seves dades personals quan la cessió estigui autoritzada per una llei o sigui necessaria per donar compliment a una obligació legal, incloent la cessió a les autoritats competents, jutges i tribunals.

Altres fonts de dades personals

S’informa als usuaris i altres interessats que Associació Banc d’Energia podrà recollir o rebre informació personal de terceres fonts com poden ser d’organitzadors, associacions, mitjans de comunicació social o terceres integracions de l’entitat, de manera que en aquests casos s’informarà als interessats, dels quals no s’ha recollit l’informació de manera directe, de quina font determinada s’han obtingut les seves dades personals dins d’un termini raonable no superior a un mes perquè el mateix ens autoritzi al tractament de les dades personals obtingudes per un tercer.

Alta en l’aplicació d’estalvi energètic

En aquesta pàgina web es contempla la possibilitat de que l’usuari pugui realitzar un estudi genèric sobre els factors que influeixen en la seva factura energètica utilitzant l’aplicació habilitada en la pestanya “App gratis”. Per poder utilitzar l’aplicació és necessari donar-se d’alta amb un correu electrònic i una contrasenya; s’informa que el mecanisme d’alta s’ha creat amb la única finalitat de que Associació Banc d’energia pugui saber el nombre d’usuaris que utilitza l’aplicatiu i proporcionar l’ajuda necessària per tal que l’usuari pugui obtenir un informe energètic útil i ajustat al seu cas particular. Si no s’especifica expressament, el correu electrònic de l’usuari no s’utilitzarà per enviar cap altre tipus de comunicació.

En cap cas es faran constar dades personals per a la realització de l’estudi dins de l’aplicació, doncs les dades que únicament se sol·liciten són les següents: municipi, característiques de l’habitatge, sistemes elèctrics instal·lats i dades de les factures en relació al consum d’energia.

Inscripcions a tallers

Si l’usuari es registre per un taller organitzat per Associació Banc d’Energia en aquest lloc web, se l’informa que les dades personals poden ser recollides a través del centre on s’organitza l’esdeveniment amb la única finalitat de saber el nombre d’assistents en el mateix per a poder gestionar la capacitat del lloc en relació al nombre de persones inscrites. En tot cas, ja sigui que les dades personals es recullin directament per part d’Associació Banc d’Energia, o bé, a través d’un tercer, abans de realitzar la inscripció, s’informarà a l’usuari la identificació del responsable de le seves dades perquè aquest tingui la coneixença de qui és el responsable del seu tractament.

Les dades personals recollides per a la inscripció d’un taller seran utilitzades amb la única finalitat de gestionar l’esdeveniment i mai per a cap altra finalitat. En cas de que es vulgui utilitzar les dades personals per a una altra finalitat, Associació Banc d’Energia sol·licitarà el seu consentiment durant el desenvolupament del taller.

Drets dels interessats

Els usuaris que ens hagin facilitat les seves dades a través de la nostra pàgina web, ja sigui per realitzar comunicacions, inscripcions o qualsevol altra funció per la qual se’ns autoritza el corresponent tractament de les dades a càrrec d’Associació Banc d’Energia, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable del tractament, amb la finalitat de poder excercitar els seus drets d’accés, de rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, així com la portabilitat de les dades personals.

Com a interessat, ha de saber que té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment; no obstant, se l’informa que la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest.

Així doncs, a continuació es detallen els drets que l’usuari o interessat pot interposar:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Associació Banc d’Energia es tracten dades personals que la concerneixen, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Associació Banc d’Energia  deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Aquests drets es poden exercir de la manera següent:

Es podran sol·licitar models per formular els seus drets, així com per demanar la seva execució, a través del correu electrònic info@bancdenergia.org, o bé, dirigint-se directament a ASSOCIACIÓ BANC D’ENERGIACarrer Milà i Fontanals, 82 1º 1ª de Barcelona 08012 (Barcelona).

S’informa que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Xarxes socials

S’informa a l’usuari que Associació Banc d’Energia està present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials de les pàgines oficials d’Associació Banc d’Energia es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Associació Banc d’Energia tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo de notícies informatives i/o esdeveniments d’Associació Banc d’Energia, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Tanmateix, Associació Banc d’Energia es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

Mesures de Seguretat

Associació Banc d’Energia, responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades i compromeses al secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web.

Igualment, Associació Banc d’Energia es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament General de Protecció de Dades (EU).

Modificació de l’Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades.

Associació Banc d’Energia es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials amb l’obligació, per part de l’usuari, de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització (AGOST 2018).