La factura d’aigua

La factura d’aigua sovint esdevé una oportunitat de doble estalvi. Conèixer-la i fer-ne el seguiment de consums és molt important per entendre com és l’ús que en fem, i si podem millorar.

Però a més, aigua i energia tenen una relació molt estreta. A casa també perquè molt sovint necessitem gastar energia per escalfar l’aigua.

La factura d’aigua, que normalment és de caràcter trimestral (o bimensual), està formada pels conceptes següents:

  • Quota de Servei: és una quantitat fixa que, en funció del gestor del servei de subministrament, podria dependre del tram de consum que s’assoleixi a la factura d’aigua. És possible que la companyia subministradora pugui bonificar aquesta quota per a famílies en situació de vulnerabilitat d’acord amb els Serveis Socials locals.
  • Consum d’aigua:  és la part variable de la factura d’aigua que depèn del que es consumeixi. El cost de l’aigua varia en funció de diferents blocs o trams de consum. El preu de l’aigua no és uniforme als diferents municipis de Catalunya i de vegades ni tan sols en un mateix municipi. És un galimaties que depèn de les fonts de proveïment d’aigua (si són pròpies o no), dels costos d’explotació, …
  • Cànon de l’aigua: és una part important de la factura d’aigua que depèn de la Generalitat de Catalunya i que serveix per finançar el cicle de l’aigua que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua. El cànon de l’aigua és, doncs, un impost amb finalitat ecològica sobre l’ús que es fa de l’aigua, a través del qual els usuaris contribueixen als costos dels serveis del cicle de l’aigua.

El cànon de l’aigua també es tramifica d’una manera força indicativa del consum bàsic d’aigua (tram 1). La quantitat d’aigua consumida es mesura amb m3 i existeixen 4 trams en funció del consum. Hi ha sempre un mínim de facturació de 6 m3 per abonat i mes (si existeixen lectures de comptadors). Com més aigua es consumeix (m3) més elevat és el cànon de l’aigua.

Canon de l'aigua - tramificació

El primer tram (consum bàsic), és per defecte de 27 m3/trimestre.  El segon va entre 28 i 45 m3/trimestre.

Però aquest cànon és modificable en dos aspectes que és important conèixer:

  • Per ampliació dels trams en casos de famílies amb 4 o més membres, o habitatges amb persones amb un grau de discapacitació superior al 75%, on s’afegirà 3 m3/mes al 1r tram  i  2 m3/mes al 2n tram  per cada persona que superi els 3 membres de la família. Més informació i sol·licitud: ampliació cànon de l’aigua (ACA)
  • Per accés al cànon social, que redueix gairebé un 18% el preu del cànon de l’aigua que aplica al 1r Tram  (ampliat si és el cas) en el cas de l’habitatge habitual. Aquesta reducció del cànon d’aigua s’aplica mentre no se superi el primer tram del cànon de l’aigua: 18 m3 bimestrals o 27 m3 trimestrals. Aquest límit variarà segons el nombre de persones si s’ha tramitat l’ampliació de trams del cànon de l’aigua. Així doncs, si en un període de factura el consum és superior al primer tram del cànon de l’aigua, en aquella factura no s’aplicarà el cànon social, però es tornarà a aplicar automàticament en factures posteriors si s’ajusten al consum bàsic establert. Més informació i sol·licitud: cànon social (ACA).

Així doncs, reviseu bé la vostra factura d’aigua i mireu les opcions que teniu de reduir-ne el cost!