Nova tarifa elèctrica per hores

Ja és de plena aplicació la nova manera de calcular el preu de l’energia elèctrica pels contractes PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor) que disposin d’un comptador digital que estigui gestionat remotament. No és una opció encara majoritària perquè, si bé es van canviant els comptadors “de roda” per digitals, no tots els digitals estan connectats telemàticament a la companyia distribuïdora d’electricitat i han de passar encara a fer lectures visuals per fer la factura. Amb tot, és qüestió de temps que aquest sistema de tarifa elèctrica es generalitzi a totes les llars amb contracte PVPC.

El tipus de contracte PVPC és imprescindible per accedir al bo social i només és possible tenir-lo si la potència contractada és menor a 10 kW. En altres tipus de contracte en mercat lliure, el preu el fixa la comercialitzadora d’energia, si bé habitualment es té en compte la referència dels preus PVPC i n’hi ha que ofereixen també l’opció de calcular tarifa elèctrica per hores. En qualsevol cas, hi ha comercialitzadores (ex. Som Energia, HolaLuz, Factor Energia, …) que ofereixen preus molt competitius amb l’avantatge de comercialitzar energia d’origen 100% renovable.

Aquelles llars que tenen comptadors antics o els digitals no estan connectats remotament a la companyia subministradora, seguiran amb la factura igual: la tarifa elèctrica correspon a la mitjana dels preus horaris durant tot el període de facturació.

En general es considera que l’esforç d’adaptar el consum domèstic a la corba de preus diaris, que publica Red Eléctrica Española el dia anterior a quarts de nou del vespre, no pot produir un estalvi gaire significatiu (menys de 20€/any). En canvi, tal com es pot observar a la gràfica del preu horari de l’electricitat, el que sí que es molt convenient és canviar el contracte a discriminació horària (línia blava), on el preu del període vall (nit i matí) és molt més baix que la tarifa normal (sense discriminació horària, línia taronja), i el preu del període punta (tarda i vespre) és poc més alt que el de la tarifa normal.  Adaptant el màxim de consums domèstics a la franja horària de la tarifa vall l’estalvi econòmic en la factura elèctrica està assegurat. I així és encara més fàcil fer #estalviarpercompartir amb el banc d’energia.

Trobareu informació a la web següent: https://www.esios.ree.es/es

Però potser quedarà més clar si escolteu el fragment de “La Competència” de RAC1 sobre aquest tema 🙂