El comptador digital com a oportunitat d’estalvi

Aquest 2017 és l’últim any per complir els terminis de canvi de tots els comptadors analògics per un nou comptador digital.

El comptador digital permet tenir informació molt interessant sobre el consum d’electricitat. És informació que permet prendre decisions per reduir la factura.

Un comptador digital fàcil d’utilitzar

El comptador digital domèstic més comú a Catalunya és el que instal·la la distribuïdora Endesa (model CERM1). Amb un sol botó pots accedir a tota la informació. Per fer-ho cal utilitzar el botó diferenciant entre pulsacions curtes (apretar i deixar) o llargues (apretar durant més de 2 segons).

No cal patir per tocar el botó perquè totes les dades que registra el comptador són de lectura. Així doncs, no es pot modificar cap paràmetre que afecti al subministrament d’electricitat.

Es pot accedir als menús de lectura d’informació del comptador digital amb una pulsació llarga. Per moure’s pels menús es fa amb pulsacions curtes. I per seleccionar un dels menús es fa també amb una pulsació llarga. A més, des de qualsevol menú es pot tornar a la pantalla principal del comptador digital ja sigui fent una pulsació llarga a l’opció ATRAS o restant una estona sense interactuar amb el comptador.

Informació rellevant que podem extraure

La informació inclosa al comptador digital es pot llegir navegant pel menú tal com s’ha explicat abans. Hi ha molts paràmetres que es poden llegir, cadascun indicat amb un codi numèric. Els més rellevants s’indiquen en negreta:

 • Valors relatius al contracte i facturació: menú L1 CTT01
  • L10 ACTUAL 
   • 1.18.1 Energia activa acumulada fins l’actualitat (kWh) en període 1 (pla o punta, en cas de discriminació horària).
   • 1.18.2 Energia activa acumulada en el període 2 fins l’actualitat (kWh) – cas de tarifa amb discriminació horària  (període vall)-
   • 1.58.1 Energia reactiva acumulada fins l’actualitat (kVArh) en el període 1
   • 1.12.1 Excés de consum del període 1 (kWh)
   • 1.16.1 Maxímetre del període 1: potència màxima 15-minutal del període actual (kW). No serveix per determinar la potència mínima a contractar.
  • L1N Tancament mensual CRRE1, CRRE2, CRRE3  Serveixen per obtenir consums mensuals reals.
   • Els mateixos paràmetres que L10 afegint-hi:
   • 1.9.1.1 Hora del tancament mensual
   • 1.9.2.1 Data del tancament mensual
  • L1 PC POT
   • 1.135.1 Potència límit (kW). Hauria de coincidir amb el valor de potència contractada que apareix a la factura. Si fos inferior al de la contractada i no hi ha talls de subministrament per excés de potència des del comptador signifca que es pot reduir la potència contractada.
 • Valors informatius: menú L4 INFO
  • L41 CF.ACT.
   • 0.99.7.0 i 0.99.7.1 Estat de l’ICP (Interruptor de Control de Potència). És el que talla automàticament el subministrament des del comptador digital si la potència és superior a la contractada. A les tarifes 2.0 haurien d’estar com a mínim un a ON. 
   • 0.99.7.2  Voltatge del contracte de subministrament
  • L42 TOTAL 
   • 0.15.0 Lectura de l’últim període completat del maxímetre (kW)
   • 0.18.0 Valor acumulat d’energia activa importada (kWh)
   • 0.28.0 Valor acumulat d’energia activa exportada (kWh), per si hi ha plaques fotovoltaiques connectades a xarxa.
   • 0.58.0 / 0.68.0 / 0.78.0 / 0.88.0  Valors acumulats d’energia reactiva corresponent als quadrants 1, 2, 3 i 4 respectivament.
  • L43 V INST   (valors instantanis)
   • 0.327.0 Voltatge real de la xarxa. Si s’aprecien fluctuacions de voltatge a casa, caldria mirar aquest paràmetre i veure que no baixi de 210V ni pugi per sobre de 250V donat que es podria estar fora del rang permès, que admet una variació del 10% per sota o per sobre respecte el voltatge de referència de 230V.
   • 0.317.0  Intensitat de corrent actual (Ampers)
   • 0.337.0 Factor de potència actual. És la relació entre la potència activa i l’aparent. La potència aparent (kVA) es calcula fàcilment multiplicant Voltatge real (V) x Intensitat de corrent (A) / 1000
   • 0.99.9 Valor acumulat d’energia, amb dos decimals (kWh)
   • 0.17.0 Potència activa instantània (kW). Serveix per conèixer el consum instantani d’energia en temps real. Permet fer proves d’ús de diferents sistemes elèctrics alhora i determinar experimentalment la potència màxima que utilitzem. Comparant-la amb la potència contractada es pot determinar si és possible reduir-la i estalviar a la factura. Així mateix, serveix també per detectar què gasta cada sistema elèctric: il·luminació, nevera, electrodomèstics,…  Tot i que és menys àgil d’utilitzar que un monitor d’energia domèstic, té l’avantatge que mesura correctament l’energia activa, que és la que es factura.
   • 0.9.1  Hora actual del comptador digital
   • 0.9.2 Data actual del comptador digital

Rumors que circulen: són certs?

corba-icp-m

Es comenta que un comptador digital salta més fàcilment si sobrepassem la potència límit (mesura 1.135.1). Pot ser, perquè utilitzen el marge de tolerància més estricte possible d’entre les corbes que regula la norma UNE-20317.

En qualsevol cas, es pot comptar en aprofitar un 10% més de potència respecte la contractada (fins a 2,6 kW si la potència contractada és de 2,3 kW; fins a 3,8 kW si el contracte és de 3,45 kW; i fins a 5,1 kW si el contracte és de 4,6 kW)

Si la instal·lació és trifàsica i les fases no estan ben equilibrades també pot saltar abans.

 

En canvi, no és cert que la companyia t’obligui a incrementar la potència si l’ICP salta molt sovint.

Tampoc és cert que sigui complicat tornar a donar la llum si s’ha disparat l’ICP. Només cal baixar l’interruptor general de casa i, passats uns tres segons, tornar-lo a apujar.