Nou bo social elèctric

El bo social és un descompte en la factura d’energia elèctrica  que s’aplica si es donen un seguit de condicions.

Fa temps reflexionàvem sobre la necessitat de canviar l’estructura del bo social que s’aplicava fins el 2017 en l’article història d’un pedaç necessari però millorable.  I ens preguntàvem coses sobre els indicadors de vulnerabilitat, sobre les famílies nombroses, sobre els impostos inclosos a la factura, sobre els costos fixos del sistema i per què el bo social només existeix per electricitat.

Un any després d’aplicar-se una reforma important del bo social elèctric (RD 897/2017 de 6 d’octubre), el bo social torna a modificar-se en comprovar-se que els canvis realitzats el 2017 han generat problemes d’accés a les diverses figures de protecció. El nou bo social definit RD 15/2018 de 5 d’octubre pretén ampliar-ne l’abast i la protecció de llars vulnerables.

Així, passen a considerar-se subministraments essencials i, per tant, no es podrà tallar el subministrament elèctric, aquells casos on s’hagi aplicat el bo social a l’habitatge habitual perquè hi ha com a mínim un menor de 16 anys, o bé el titular o algun dels membres de la unitat familiar es trobi en situació de dependència reconeguda de grau II o III, o tingui una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, acreditat mitjançant document de serveis socials.

Alhora, també es preveuen mesures encaminades al conjunt de consumidors domèstics:

 • Facilitar la contractació de tarifa amb discriminació horària, amb informació per part de les companyies sobre l’estalvi que es podria assolir amb aquesta tarifa (informació obligatòria per contractes amb tarifa regulada PVPC).
 • Permetre ajustar la potència contractada amb intervals de 0,1 kW  (superant els intervals de contractació obligatoris).
 • Prohibir la contractació a domicili (‘porta a porta’) pels consumidors domèstics.

Com a novetat, el RD 15/2018 de 5 d’octubre també estableix un primer bo social tèrmic.

Característiques principals del nou bo social

En el nou bo social es defineixen diferents graus de vulnerabilitat: Consumidor Vulnerable, Consumidor Vulnerable Sever, i Consumidor en Risc d’Exclusió Social a qui, com a subministraments essencials que es defineixen, no es podrà tallar el subministrament d’electricitat en cas d’impagament.

Cada grau de vulnerabilitat té associat un grau de protecció i de bonificació sobre els termes d’energia i potència de la factura. Així mateix, el grau de vulnerabilitat depèn de la situació familiar i de la renda anual del consumidor o de la unitat familiar.

Aquest bo social incorpora uns límits màxims al consum bonificat. A priori semblaria una bona mesura per evitar el malbaratament d’energia i recursos, però els límits no tenen en compte el tipus de subministrament d’energia per a calefacció, aigua calenta i/o cuina, ni tampoc l’eficiència energètica de l’habitatge en cas de calefacció elèctrica. A més, aquest límit anual s’aplica a la factura de forma proporcional als dies del període de facturació i, per tant, no té en compte la variabilitat del consum segons l’època de l’any.

A més, la tramitació no sempre és senzilla i la verificació de les condicions de renda es fa en relació a l’any anterior i, per tant, pot ser que les condicions de la llar hagin canviat, es pugui tenir dret a bo social però no s’autoritzi perquè les dades fiscals que té l’Administració són de l’any anterior.

Els límits de renda anual que donen accés al bo social s’indexen a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) de 14 pagues, que actualment se situa en 7.519,59 €/any.

Descompte sobre els termes d’energia i potència
Consumidor Vulnerable Consumidor Vulnerable Sever Consumidor en Risc d’Exclusió Social
25% 40% 40% (+ 50% pagat per Serveis Socials)

En el terme d’energia, el descompte aplica fins al límit màxim de consum del període de facturació

Accés al nou bo social

Per optar al nou bo social cal, com fins ara, contractar una tarifa PVPC (Preu Voluntari al Petit Consumidor) amb una de les grans companyies elèctriques de referència. Però a més, cal complir alguna de les diferents condicions que habiliten per accedir-hi, que són funció de les característiques de la llar i dels seus ingressos. El quadre que s’adjunta seguidament resumeix els criteris d’accés al nou bo social:

Nota: si es clica sobre el quadre anterior s’obre la versió equivalent amb euros (IPREM 2018).

Tramitació del nou bo social

Les característiques de la tramitació del nou bo social són les següents:

 1. No tindrà cost si no s’han de modificar els paràmetres del contracte.
 2. El canvi de titular es podrà realitzar simultàniament i no caldrà aportar el butlletí elèctric.
 3. Si està acollit al bo social, qualsevol canvi a mercat lliure caldrà que es validi amb la signatura d’un document individual i independent titulat “Renúncia a l’aplicació del bo social” que proporcionarà la comercialitzadora.
 4. El tràmit de sol·licitud es podrà fer a la comercialitzadora de referència per diferents vies: telèfon, oficina d’atenció al client, fax o correu electrònic, correu postal o via web.
 5. La sol·licitud ha d’incloure el consentiment exprés tant del titular com de la resta de membres de la UF majors de 14 anys per tal que el Ministeri d’Energia i la comercialitzadora de referència puguin recollir informació d’altres Administracions competents. El consentiment a la comercialitzadora no inclourà aspectes relacionats amb les condicions especials. La durada del consentiment s’extendrà al llarg de tot el període de bonificació.
 6. En un màxim de 15 dies hàbils des que la comercialitzadora rep la sol·licitud completa, s’ha de rebre la resposta de les comprovacions per a l’aplicació del bo social. En cas de denegació de la sol·licitud, s’ha d’indicar la raó de la denegació. En cas de discrepància, es pot reclamar als serveis de Consum.

Aplicació del nou bo social

El bo social té unes condicions d’aplicació i renovació que s’expliquen seguidament:

 1. Aplica directament a tota la factura següent, sempre que aquesta s’emeti com a mínim 15 dies hàbils després de la sol·licitud.
 2. Té una durada de 2 anys, prorrogable, excepte si amb anterioritat es comprova la pèrdua d’alguna de les condicions que donen dret a la bonificació.
 3. En cas que es perdin les condicions que donen dret a la bonificació abans dels 2 anys de durada i no es regularitzi voluntàriament la situació, la comercialitzadora de referència regularitzarà el cost de la factura des del dia que es va produir la pèrdua de condició d’accés al bo social.
 4. La sol·licitud de renovació del bo social s’ha de fer com a mínim 15 dies hàbils abans de finalització dels 2 anys, però pot fer-se en qualsevol moment dins del període dels 2 anys. En qualsevol cas, la comercialitzadora de referència està obligada a informar del venciment del període de 2 anys en l’última factura que s’emeti abans del venciment del termini per a sol·licitar la renovació.
 5. No caldrà realitzar renovació per família nombrosa mentre sigui vigent el títol corresponent.
 6. El titular, o l’Administració si es tracta de consumidor en risc d’exclusió social atès per Serveis Socials, estan obligats a comunicar a la comercialitzadora de referència qualsevol canvi que suposi la pèrdua de l’accés al tipus de bo social aplicat. El termini de comunicació és d’1 mes.
 7. Es podrà sol·licitar renúncia al bo social pels mateixos mitjans pels quals es pot presentar la sol·licitud.
 8. Qui disposi de bo social antic, tindrà fins al 8 d’abril de 2018 per acreditar la condició de consumidor vulnerable. Passat aquest termini, si no s’ha acreditat, el bo social deixarà d’aplicar-se a partir de la primera factura emesa o en la immediatament posterior.
 9. Qui disposi de bo social antic i estigui en procediment de suspensió de subministrament d’electricitat per impagament, té ampliació de 4 mesos del termini per a la suspensió des que se’ls hagués requerit fefaentment el pagament.