Sorteig #estalviaenergia a les xarxes

L’entitat guanyadora s’endurà un mesurador d’energia per a ús col·lectiu

Sortegem un e-tarpunòmetre a una entitat  (associació, ONG fundació, cooperativa o club) perquè el comparteixi amb totes les persones que en formen part.

Perquè no el regalem a particulars? Creiem que ús puntual d’unes setmanes és suficient perquè les usuàries d’un mesurador d’energia puguin interpretar el seu consum energètic i prendre les mesures pertinents. Si passa de mà en mà, un sol aparell pot ser útil a moltes cases!

Per participar en el sorteig només cal publicar un consell o truc per a l’estalvi energètic a Twitter, Facebook o Instagram. Pot anar acompanyat de foto, vídeo, gif o grafisme. La publicació ha de contenir:

 1. #estalviaenergia
 2. Menció al compte @bancdenergia a Twitter o Instagram o facebook.com/bancdenergia al Facebook
 3. El compte de l’entitat  (si qui participa és una persona en nom d’una entitat)

Teniu temps fins al 5 de setembre del 2018 i podeu participar-hi fins a 3 tres cops per compte, cada consell és un número al sorteig.

Per a més detalls, teniu les bases del sorteig a continuació.

 

BASES LEGALS DEL SORTEIG #ESTALVIAENERGIA

Agost 2018

Participació mitjançant el compte de Twitter @bancdenergia, la pàgina de Facebook https://www.facebook.com/bancdenergia/ i el compte fil Instagram @bancdenergia

 

ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE

L’Associació Banc d’Energia (en el successiu, “banc d’energia”), domiciliada al carrer Milà i Fontanals 82, 1r 1ª amb CP 08012 de Barcelona, amb el NIF G66483934 i el número de telèfon de contacte +651 552 336 i correu electrònic de contacte info@bancdenergia.org, organitza un sorteig de consells per l’estalvi energètic sota el nom d’#estalviaenergia.

DADES BÀSIQUES DEL SORTEIG

El sorteig #estalviaenergia es dirigeix a persones físiques o jurídiques amb residència o seu al territori català i que compleixin amb els requisits establerts a les bases legals del sorteig (d’ara endavant, les Bases), que s’inclouen a continuació.

La participació en la promoció és gratuïta i no implica adquisició onerosa de productes o serveis de l’entitat organitzadora.

La promoció es regeix pel que es disposa en aquestes Bases, en la política de sorteijos i promocions de Facebook, Instagram i Twitter i en el dret espanyol que resulti d’aplicació. Facebook, Instagram i Twitter no patrocinen, avalen ni administren, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni estan associats a cap d’elles.

 

BASES

 1. PREMI

El premi del sorteig serà un e-tarpunòmetre. Si qui participa és una persona física ha de comprometre’s a posar el premi a disposició d’una entitat, associació o cooperativa de la qual en formi part. Aquesta organització, alhora haurà de comprometre’s a compartir de manera altruista l’ús de l’aparell amb totes les persones que formin part de la mateixa.

Aquest premi no podrà ser canviat per diners o una altra contraprestació anàloga, per un altre premi o compensació diferent.

 

 1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

2.1 PARTICIPANTS

Podran participar en el sorteig les persones físiques, inclosos menors de 18 anys (sempre que comptin amb el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals) i associacions, ONGs, fundacions, cooperatives, cooperatives de treball o clubs. A partir d’ara ens hi referirem com a “les participants”.

Hauran de ser residents o tenir seu a Catalunya (àmbit d’actuació del banc d’energia)

S’exceptua de la participació en el sorteig a les persones físiques que treballin l’Associació Banc d’Energia.

Les participants en el sorteig hauran de tenir un perfil veritable en la plataforma des de la qual participin (Facebook, Instagram o Twitter) que compti, en el moment de la participació en la promoció, amb almenys 20 seguidors.

2.2 ÀMBIT TERRITORIAL

El sorteig s’adreça a totes les persones físiques i jurídiques que hi desitgin participar i que tinguin residència o seu a Catalunya.

2.3 DURADA

El període de participació començarà el dia 6 d’agost a les 8:00h fins al 5 de setembre a les 24:00h.

2.4 CARÀCTER GRATUÏT DE LA PARTICIPACIÓ

La participació en el sorteig serà gratuïta. Per participar en el sorteig només caldrà seguir els passos que es detallen en la Base Sisena (“mecànica del sorteig”).

 

 1. FUNCIONAMENT DEL SORTEIG

3.1 MECÀNICA DEL SORTEIG

A través del hashtag #estalviaenergia les participants hauran de compartir consells per fer d’estalvi o eficiència energètica en la vida quotidiana. Un sol compte d’usuari/a pot fer totes les contribucions que desitgi, sempre que respectin el criteri i valors del sorteig.

Caldrà que el text de la publicació a les xarxes socials indicades contingui el hashtag #estalviaenergia i la menció de @bancdenergia a Twitter i Instagram o de la pàgina del banc d’energia al Facebook.

Es poden acompanyar els textos amb imatges, vídeos, grafismes o gifs que tinguin llicència creative commons o bé hagin estat creats originalment per la participant.

Cada compte d’una mateixa xarxa podrà participar fins a tres vegades, cada publicació representarà un número al sorteig. Els continguts repetits d’un mateix compte, encara que en diverses xarxes, només comptabilitzaran una sola vegada.

El sorteig es farà a través d’una plataforma especialitzada en sorteigs online.

3.2 COMUNICACIÓ DEL RESULTAT DEL SORTEIG

El dia 6 de setembre del 2018, una vegada fet el sorteig, el banc d’energia farà públic el seu nom de compte de la participant i l’entitat que representa mencionant-lo a través dels comptes de Twitter, Facebook o Instagram del banc d’energia.

En cas que aquesta no respongui al banc d’energia en el termini de cinc dies des de la data de contacte per part del banc d’energia, es contactarà a la participant següent en ordre de participació per assignar-li el premi, així, la participant que no ha respost perdrà el dret al premi.

En el moment del lliurament del premi es farà a qui reculli el premi una sessió de formació sobre la utilització de l’e-tarpunòmetre. A aquesta formació hi podran assistir també altres persones de l’organització fins al número que determini el banc d’energia, en funció de les característiques del lloc de lliurament del premi.

 

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTICIPANTS

Les persones participants en el sorteig s’obliguen a actuar de bona fe i en compliment estricte de què es disposa en aquestes Bases per assegurar que el present sorteig es faci amb igualtat d’oportunitats i conformement a criteris habituals de competició. En aquest sentit, les participants s’obliguen a:

 1. a) Utilitzar un compte i perfil veritable a Facebook Instagram o Twitter
 2. b) Garantir al banc d’energia que les seves imatges, vídeos, grafismes o gifs no vulneren cap dret de propietat intel·lectual, dret de propietat industrial, dret d’imatge i/o cap altre dret i/o posició jurídica d’anàleg contingut de terceres persones.
 3. c) No presentar al sorteig continguts que puguin atemptar contra l’honor, la dignitat i/o la intimitat de les persones físiques.
 4. d) Acceptar que, en cas d’incompliment dels punts anteriors b) o c), la participant serà l’única responsable, tant davant del banc d’energia com davant les eventuals terceres persones afectades. En tals supòsits, el banc d’energia quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat davant els eventuals tercers afectats, i disposarà del dret a reclamar allò que estimi oportú als/a les participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, als seus pares/mares, tutors/es o representants legals.
 5. e) Les participants o, en cas de tractar-se de menors d’edat, els seus pares/mares, tutor/es o representants legals, autoritzen al banc d’energia a publicar les fotografies, vídeos, grafismes o gifs presentats al sorteig en la web www.bancdenergia.org, a la pàgina del banc d’energia a Facebook, i al compte de Twitter del banc d’energia, així com la fotografia o gravació que es realitza a la participant el moment del lliurament del premi.

 

 1. RESPONSABILITAT

En la mesura permesa per la legislació vigent, el banc d’energia no serà responsable dels següents danys i pèrdues que pogués sofrir un usuari mitjançant la seva participació en la promoció: danys directes i/o indirectes, pèrdues d’ingressos o vendes; pèrdua de negoci; lucre cessant o pèrdua de contractes; pèrdua d’estalvis previstos; pèrdua de dades; i pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina, i danys punitius.

El banc d’energia no assumeix responsabilitats per cap error, omissió, interrupció, eliminació, defecte, retard en el funcionament o la transmissió, fallades en les línies de comunicació, robatori, destrucció, accés no autoritzat, cancel·lació del sorteig o impossibilitat d’efectuar-ho. El banc d’energia no és responsable de cap problema o fallada tècnica de maquinari o programari a causa de problemes tècnics en Internet, en el lloc web, en l’aplicació o en els comptes d’Instagram, Facebook  o Twitter.

L’usuari manifesta i accepta que Instagram, Facebook i Twitter no patrocina, avala ni administra el sorteig, per la qual cosa l’usuari eximeix a Instagram, Facebook  o Twitter de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués sorgir derivada de l’organització i funcionament de la promoció.

En cap cas el banc d’energia serà responsable del manteniment o reparació posterior de l’e-tarpunòmetre ni de l’ús que se’n faci un cop lliurat.

 

 1. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

A l’efecte del què es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades que es facilitin al banc d’energia mitjançant la participació en el present sorteig per qualsevol via s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat sota la responsabilitat del banc d’energia amb la finalitat de poder gestionar la participació en el sorteig. En cap cas, Instagram, Facebook o Twitter són responsables de la recollida de les dades esmentades.

Les participants poden exercitar els drets d’accés, modificació, cancel·lació i oposició de les seves dades mitjançant e-mail a info@bancdenergia.org

Mitjançant l’acceptació de les presents Bases, la participant guanyadora autoritza expressament al banc d’energia a utilitzar el seu nom i imatge de forma limitada exclusivament en el referit a les activitats de difusió relacionades amb el present sorteig amb la finalitat de publicitar i/o divulgar el mateix, sense que tingui dret a rebre per això pagament o contraprestació.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest sorteig suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquestes Bases per les parts interessades i la submissió expressa a les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï el banc d’energia. Així mateix la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les condicions d’ús dels comptes Instagram, Facebook i Twitter.

El banc d’energia es reserva el dret a modificar aquestes Bases o les condicions del sorteig o cancel·lar el sorteig durant el desenvolupament d’aquest.

 

 1. JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

El present sorteig es regirà, en tot allò no regulat en aquestes Bases, per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb la promoció serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.